เช่ารถที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
เช่ารถที่ต้องใช้บัตรเครดิต*

ทางบริษัทรถเช่าอาจเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเพื่อล็อคคิวรถเป็นจำนวนเงิน 500-1000 บาท

เอกสารสำคัญ

Content
บัตรประชาชน หรือ Passport
อายุไม่น้อยกว่า 21 ปี
และบัตรยังไม่หมดอายุ
Content
ใบขับขี่
ยังไม่หมดอายุ และได้รับมา
ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
Content
เอกสารประกอบอื่นๆ
อาจมีการขอเอกสารของผู้เช่าเพิ่มเติมจากบริษัทรถเช่า

เอกสารประกอบอื่นๆ

พนักงานบริษัท
Check markสลิปเงินเดือนล่าสุด และบัตรพนักงาน

สำหรับนักท่องเที่ยว / ชาวต่างชาติ
Check markตั๋วเครื่องบิน หรือ ตั๋วโดยสารยานพาหนะต่าง ๆ ที่ท่านเดินทางมาถึงจังหวัดนั้น ๆ

เจ้าของกิจการ
Check markเอกสารที่ยืนยันตนว่าเป็นเจ้าของกิจการ เช่น ใบจดทะเบียนผู้เสียภาษี, หนังสือจดทะเบียนบริษัท

นักศึกษา
Check markบัตรนักศึกษา ใบรับรองสถานะนักศึกษา*

*สำหรับผู้เป็นนักศึกษา จำเป็นต้องมีผู้ปกครองค้ำประกัน และต้องเดินทางมาเซ็นสัญญา ณ วันรับรถด้วย

ใช้รถระหว่างรอซ่อม
Check markเอกสารใบแจ้งซ่อม ใบเคลมประกัน ใบรับรถจากอู่หรือศูนย์บริการ*

*ผู้ให้บริการบางรายอาจขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น สลิปเงินเดือน หรือ เอกสารยืนยันว่าเป็นเจ้าของกิจการ

เอกสารสำคัญ

Content
บัตรประชาชน หรือ Passport
อายุไม่น้อยกว่า 23 ปี
และบัตรยังไม่หมดอายุ
Content
ใบขับขี่**
ยังไม่หมดอายุ และได้รับมา
ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
Content
บัตรเครดิต***

หมายเหตุ

*เฉพาะรถที่มีสัญลักษณ์บัตรเครดิตเท่านั้น
**ในกรณีที่ผู้เช่า/ผู้ขับขี่ถือสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย จะต้องใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ หรือใบอนุญาตขับรถของประเทศที่ทางประเทศไทยอนุญาตให้ใช้เพื่อการขับขี่ภายในประเทศไทยได้ แต่ใบอนุญาตดังกล่าวจะต้องมีชื่อของผู้ขับขี่เป็นภาษาอังกฤษกำกับอยู่
***ต้องมีวงเงินในบัตรเพียงพอกับสำหรับค่าเช่าและค่ามัดจำเพื่อประกันความเสียหาย ที่บริษัทรถเช่ากำหนด